• Made in Holland
 • Producten van Mepal
 • Gratis thuisbezorgd vanaf € 50,-
 • Vaatwasserbestendig
Hulp nodig?
Standaard Pagina header

Heb je een vraag over de tarieven? Wij helpen je graag

Contact

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MyMepal bv, en een consument, waarop MyMepal bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Klik hier om deze algemene voorwaarden als pdf te downloaden.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt: MyMepal bv;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met MyMepal bv;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door MyMepal bv georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van MyMepal bv

MyMepal bv onderdeel van Mepal B.V.
 
Handelend onder de naam/namen: 
MyMepal bv
 
Vestigings- & bezoekadres:
MyMepal bv
Nijverheidsweg Noord 130-5
3812 PN Amersfoort
Telefoon 033-4481097
 
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16.00
 
E-mailadres: contact@MyMepal.com
 
KvK-nummer: 53.229.388 te Amersfoort
BTW-identificatienummer: NL 8508.29.033.B01
Rabobank : 13.61.58.951
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MyMepal bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MyMepal bv en consument.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. 
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als MyMepal bv gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MyMepal bv niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MyMepal bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MyMepal bv passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt MyMepal bv voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal MyMepal bv daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De geüploade beelden zijn eigendom van consument, MyMepal bv kan hier geen enkele verantwoordelijkheid voor aanvaarden. 
 
MyMepal bv zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van MyMepal bv waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 

Omdat MyMepal bv gepersonaliseerde producten levert, is er geen sprake van een zogenaamd herroepingsrecht.
Hierop is de volgende uitzondering van toepassing: Voor de levering van onbedrukte artikelen door MyMepal bv is wel sprake van het herroepingsrecht. De verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de consument.

Artikel 7 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. 
Mondelinge toezeggingen verbinden MyMepal bv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
Aanbiedingen van MyMepal bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Er kan maar één actiecode per bestelling worden gebruikt. 

Artikel 8 - Conformiteit

MyMepal bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van 
de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
Een door MyMepal bv verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover MyMepal bv kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

MyMepal bv zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MyMepal bv kenbaar heeft gemaakt.
MyMepal bv zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 
In geval van ontbinding zal MyMepal bv het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
 
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal MyMepal bv zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij MyMepal bv, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Garantie 

MyMepal bv garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden na levering. 
Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product. MyMepal bv kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van MyMepal bv. 
 
De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan MyMepal bv) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MyMepal bv. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering schriftelijk aan MyMepal bv te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
Indien klachten van de consument door MyMepal bv gegrond worden bevonden, zal MyMepal bv naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of het aankoopbedrag binnen 30 werkdagen terugstorten. 
 
De garantieplicht van MyMepal bv vervalt in ieder geval indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:

 • Wanneer gebreken in de geleverde producten een gevolg zijn van normale slijtage, een onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebruik in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing met instructievoorschriften;
 • Wanneer een gebrek in de geleverde producten het gevolg is van reparatie of wijziging van het product uitgevoerd c.q. aangebracht door een ander dan MyMepal bv, tenzij MyMepal bv daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in Artikel 10 (Garantie) van deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van MyMepal bv, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van MyMepal bv in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MyMepal bv beperkt tot € 50.000,-.
MyMepal bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

Artikel 12 - Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan:
omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MyMepal bv zijn toe te rekenen. 
Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen:  stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde producten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MyMepal bv afhankelijk is; de omstandigheid dat MyMepal bv een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die MyMepal bv verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MyMepal bv opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van de verbintenis is verhinderd, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 - Klachtenregeling

De consument dient de gekochte producten bij aflevering  te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten wat betreft aantal overeenstemmen met het overeengekomen aantal; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.
Zichtbare gebreken of tekorten dient de consument binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk aan MyMepal bv te melden.
Niet-zichtbare gebreken dient de consument binnen 14 werkdagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 24 maanden na levering, schriftelijk aan MyMepal bv te melden. Indien MyMepal bv de klacht gegrond oordeelt, zal zij - naar keuze van MyMepal bv -de koper schadeloosstellen in geld dan wel overgaan tot herstel dan wel overgaan tot vervangende levering. Vervangen zaken worden eigendom van MyMepal bv. 
Bij MyMepal bv ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MyMepal bv binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de consument en MyMepal bv, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Amersfoort. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. MyMepal bv blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen MyMepal bv en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Promotionele doelstellingen

MyMepal bv is vrij om de ontwerpen van de klant te gebruiken voor promotionele doelstellingen, tenzij de klant schriftelijk heeft laten weten dit niet toe te staan.

 

Heb je een vraag?

Kijk dan eerst bij Veelgestelde vragen, misschien staat je vraag er al bij.

Wil je contact met ons opnemen? Dat gaat het gemakkelijkst via onze Contactpagina of door een e-mail te sturen naar contact@mymepal.com.

Ontvang 5 euro korting!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 5 euro korting op je volgende bestelling!